Supply Area

Chugoku Region

Supply area map

Outside of Chugoku Region

Hyogo prefecture Fukuura, Ako-city
Kagawa Prefecture Shodo-gun,Naoshima-cho, Kagawa-gun
Ehime prefecture In Ochi-gun : Yuge-cho, Ikina-son, Iwagi-son, Kamiura-cho, Omishima-cho, Hakata-cho, Yoshiumi-cho, Miyakubo-cho, Sekizen-son, and Uoshima-son
Tokyo metropolitan area
[Sales of Electricity to households only]
Tochigi Prefecture, Gunma Prefecture, Ibaraki Prefecture, Saitama Prefecture, Chiba Prefecture, Tokyo (excluding outlying islands), Kanagawa Prefecture, Yamanashi Prefecture, Shizuoka Prefecture (east of Fuji River)
PageTop