Board Members / Management

(As of June 27, 2018)

Board Members

Representative Director
Chairperson of the Board
Tomohide Karita
Representative Directors Mareshige Shimizu
Nobuo Watanabe
Moriyoshi Ogawa
Masaki Hirano
Directors Hideo Matsumura
Hideo Matsuoka
Akimasa Iwasaki
Shigeru Ashitani
Takafumi Shigeto
Natsuhiko Takimoto
Directors
Audit and Supervisory Committee Members
Hiroshi Segawa
Hiroaki Tamura
Kunio Uchiyamada
Etsuko Nosohara

Main Executive Officers

President & Chief Executive Officer Mareshige Shimizu
Vice President & Senior Managing
Executive Officers
Nobuo Watanabe
Moriyoshi Ogawa
Masaki Hirano
Managing Executive Officers Hideo Matsumura
Hideo Matsuoka
Akimasa Iwasaki
Shigeru Ashitani
Takafumi Shigeto
Natsuhiko Takimoto
Koro Ito
Masahiro Yamashita
Hisashi Kanda
Tatsuo Kitano
Norimasa Tamura
Toshio Takaba
Toru Fukushima
Page Top